Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Škol (MŠVVM SR) 31-92
Rok2024
Mesiac12

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVM SR.

Termíny:

  • Základné školy, stredné školy, špeciálne školy
    do 20.1.2024 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému RÚŠS v sídle kraja.
  • Regionálny úrad školskej správy
    do 29.1.2024 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
  • Rektoráty vysokých škôl
    do 20.1.2024 vytvoria protokol a podpísaný a opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4