Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Škol (MŠVVŠ SR) 31-92
Rok2021
Mesiac12

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Termíny:

  • Základné školy, stredné školy, špeciálne školy
    do 20.1.2022 vytvoria protokol a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú územne príslušnému odboru školstva OÚ v sídle kraja.
  • Okresné úrady
    do 29.1.2022 vytvoria protokol za kraj a podpísaný, opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4
  • Rektoráty vysokých škôl
    do 20.1.2022 vytvoria protokol a podpísaný a opečiatkovaný odovzdajú CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4